Vznik RRA TK

Samotný vznik RRA je priamo podmienený:

 Legislatívou SR a to:
a) zákonom 5O3 z 18. októbra 2001 o podpore regionálneho rozvoja /§ 14 APRR, § 16 RRA/,
b) uznesením vlády 738 zo septembra 2000 o regionálnych rozvojových agenturách

c) zákonom 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja

 Regionálnou politikou SR /regionálnym rozvojom/ - trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálního potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov; región tak prispieva k hospodárskemu rozvoju a k sociálnemu rozvoju krajiny.

 Regionálnou samosprávou - ktorá v SR vznikla až po roku 2000 a nebolo ju možné zapojiť do prípravných prác na predvstupovej stratégii. Na túto činnosť a pre tieto práce boli využívané existujúce regionálne štruktúry, okresné úrady, krajské úrady, združenie obcí a vytvorené riadiace a monitorovacie výbory, ktorých kapacita však bola obmedzená. Z tohto dôvodu bolo žiadúce podporovať vznik Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr /23 subjektov/, ktoré majú v príprave a vlastnej realizácii štrukturálnych fondov dôležitú úlohu. Zároveň bolo nevyhnutné zabezpečiť rozvoj regiónov SR rovnomerne a vyrovnať disparity medzi jednotlivými regiónmi. 

 Pred existenciou VÚC dochádzalo k spontánnemu vzniku RRA, predovšetkým za podpory miestnych samospráv a podnikateľských subjektov. 

 Značný rozdiel v ich smerovaní v rámci svojej činnosti. 

Vo všeobecnosti: Regionálne rozvojové agentúry plnia funkciu výkonných sekretariátov “združení” podporujúcich sociálno-ekonomický rozvoj regiónov. Regionálne rozvojové združenie reprezentuje prepojenie súkromného, verejného a tretieho sektora, ako aj všetkých partnerov zainteresovaných na regionálnom rozvoji (zabezpečenie partnerského princípu medzi štátnou správou, samosprávou a podnikateľským sektorom). 

Pričom hlavným donorom RR a RRA je MDVRR SR.

Sme členom: